Algemene voorwaarden PSB Inspection B.V.

Artikel 1: Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Opdrachtnemer: PSB Inspection B.V., gevestigd aan het adres James Wattweg 2 C, 3133 KK Vlaardingen, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden sluit.
 • Diensten: iedere opdracht tot het verrichten van kwantiteit metingen en het controleren van de kwaliteit van vaste brandstoffen en biobrandstoffen, met inachtneming van de ISO 9001-2015 norm, alsmede het verstrekken van productkwaliteit vaststelling door middel van certificering.
 • Certificaat: document, uitgegeven door PSB Inspection, waarmee de vastgestelde kwaliteit wordt gerapporteerd/gecertificeerd.
 • Draft-Survey: methode om de hoeveelheid lading te bepalen dat door een zeeschip wordt vervoerd, waarbij wordt gekeken naar de verandering in de waterverplaatsing van het schip.
 • Barge-Gauging: methode waarbij de hoeveelheid lading van een binnenvaartschip wordt gemeten aan de hand van diepgangmeting van het binnenvaart schip.
 • Vaste brandstoffen: brandstoffen in vaste vorm, zoals Steenkolen in het algemeen, Cokes, Antraciet, Pet Cokes onder meer bedoeld voor elektriciteitscentrales, cementindustrie, Chemische Industrie, Staal-industrie etc.
 • Biobrandstoffen: brandstoffen in vaste vorm ter vervanging voor of ter bijmenging van steenkolen, te weten: hout, houtsnippers, afval, houtpallets en alternatieve brandstoffen zoals SRF (Solid Recovered Fuel).
 • E.N: Nederlands Normalisatie Instituut dat normen voor producten, diensten en processen ontwikkelt, uitgeeft en beheert.
 • ISO: Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Een organisatie die internationale standaarden vaststelt voor alle diensten en producten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PSB Inspection en Opdrachtgever. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geschiedt door de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Afwijking kan slechts, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PSB Inspection en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dient ‘naar de geest’ van de overige bepalingen uit de overeenkomst te worden uitgelegd.

 

Artikel 3: offertes en totstandkoming

 • Alle offertes van PSB Inspection uitgebracht voor een specifieke opdracht hebben een geldigheidsduur van 60 kalenderdagen na dagtekening van de offerte, en zijn slechts bindend indien deze schriftelijk en ondertekend zijn overlegd door PSB Inspection.
 • Indien de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan PSB Inspection redelijkerwijs niet aan de offerte worden gehouden.
 • Indien er geen specifieke prijsopgave voor een opdracht is uitgegeven door PSB Inspection geldt de algemene prijslijst voor de overeengekomen werkzaamheden en diensten welke geldig is voor het betreffende jaartal.
 • De in een offerte, op de prijslijst of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 • De offerte en/of prijslijst bevat een overzicht van de te verrichten werkzaamheden door PSB Inspection. Afwijking van het aanbod van PSB Inspection kan alleen met schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.
 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever van de door PSB Inspection uitgebrachte offerte. Met deze totstandkoming aanvaardt de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4: Duur en opzegging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
 • PSB Inspection, alsmede Opdrachtgever, zijn bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen, mits zij hiervoor een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen.
 • Indien de overeenkomst wordt beëindigd door Opdrachtgever, is laatstgenoemde het volledige bedrag aan honorarium, alsmede de schade welke door PSB Inspection als gevolg van de opzegging wordt geleden, volledig verschuldigd.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van de facturen, is PSB Inspection gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. PSB Inspection neemt hierbij een termijn van 14 dagen na schriftelijke aanmaning in acht.

 

Artikel 5: Uitvoering werkzaamheden

 • De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand in overleg zijn aangebracht.
 • Op PSB Inspection rust een inspanningsverplichting. PSB Inspection doet datgene wat noodzakelijkerwijs nodig is om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Bij de uitvoering van de overeenkomst betracht PSB Inspection de nodige zorgvuldigheid.
 • De door PSB Inspection gestelde termijnen, welke zijn genoemd in de offerte zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen.
 • De termijn voor aanvang van de werkzaamheden kan niet eerder aanvangen dan wanneer Opdrachtgever alle relevante beschikbare en benodigde gegevens, informatie en documentatie heeft verschaft, welke van belang zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht.
 • Opdrachtgever is verplicht om bij de uitvoering van de overeenkomst toegang te verschaffen tot het terrein, welke voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig is.
 • Indien Opdrachtgever verzuimt hetgeen in bovenstaande artikelen (5.3 en 5.4) na te komen, heeft PSB Inspection niet het recht om met de uitvoering aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot Opdrachtgever het verzuim heeft hersteld. Extra kosten van deze opschorting komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • PSB Inspection is in verzuim, indien zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en niet binnen een redelijk termijn, die tenminste 30 dagen moet bedragen, haar verplichtingen is nagekomen.
 • Verzuim treedt niet in indien de Opdrachtgever niet heeft voldaan uit de verplichtingen zoals beschreven in de artikelen 5.3 t/m 5.5.
 • Indien het in het kader van een tijdige uitvoering van de opdracht wenselijk is, heeft PSB Inspection het recht gebruik te maken van deskundigen derden. Met de inschakeling van derden wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.
 • PSB Inspection is niet verantwoordelijk voor de selectie en het op een juiste manier ter beschikking stellen van de te onderzoeken monsters, welke PSB-Inspection worden aangeboden voor onderzoek/analysering.

 

Artikel 6: wijzigingen

 • Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts worden doorgevoerd, indien beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk met de wijziging hebben ingestemd.
 • Indien er zich aan de zijde van de Opdrachtgever wijzigingen aandienen, welke ten tijde van de totstandkoming van de opdracht niet voorzien waren en leiden tot een vermeerdering en of verandering van de werkzaamheden, is PSB Inspection gerechtigd de extra kosten van deze wijzigingen door te berekenen aan Opdrachtgever.
 • Wijzigingen ten gevolge van gewijzigde normen of wettelijke regelingen, welke leiden tot meer of andere werkzaamheden, moeten aan Opdrachtgever worden medegedeeld.
 • Indien de bovengenoemde wijzigingen leiden tot een kostenverhoging is Opdrachtgever in die situatie de kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede anders gemaakte kosten door PSB Inspection aan PSB Inspection verschuldigd.

 

Artikel 7: Certificatie

 • Certificaten worden uitgegeven na grondige interne inspectie door PSB Inspection.
 • Effectieve monstername vindt plaats conform de meest actuele ISO-normen. Deze genomen monsters worden getransporteerd naar de dichts bij zijnde preparatie mogelijkheid van PSB-Inspection waar deze monsters conform de meest recente ISO-normen zullen worden voorbereid voor analyse waarna deze indien gewenst worden geanalyseerd in het laboratorium (ingeschakelde derde partij).
 • Het laboratorium rapporteert de uitslag van de monsters aan PSB Inspection. Op grond van deze resultaten stelt PSB Inspection een analysecertificaat op.

 

Artikel 8: Uitgifte certificaten

 • PSB Inspection verstrekt na voltooiing van het rapportageproces de desbetreffende certificaten en rapporten aan Opdrachtgever, mits deze voldoet aan alle gestelde eisen.
 • Opdrachtgever moet alle veranderingen in zijn bedrijfsuitvoering alsmede, veranderingen in managementsystemen die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de certificatie, per omgaande kenbaar maken aan PSB Inspection.
 • PSB Inspection is gerechtigd de verstrekte certificaten en rapporten op te schorten dan wel in te trekken, indien niet langer wordt voldaan aan de vastgestelde eisen, of indien Opdrachtgever in verzuim verkeert.
 • Indien PSB Inspection besluit tot het opschorten of intrekken van de certificaten en/of rapporten is Opdrachtgever niet langer gerechtigd de certificaten en/of rapporten te gebruiken of ernaar te verwijzen. De verstrekte certificaten en/of rapporten dienen binnen 14 dagen aan PSB Inspection te worden geretourneerd.

 

Artikel 9: Geldigheid certificaten

 • De certificaten en/of rapporten welke door PSB Inspection worden afgegeven zijn uitsluitend geldig voor de beschreven geïnspecteerde en/of bemonsterde goederen.
 • De geldigheid van de certificaten vervalt, indien de certificatie-overeenkomst wordt beëindigd of indien er sprake is van onjuiste verstrekte informatie door Opdrachtgever.
 • Gedurende de periode van geldigheid van het certificaat heeft Opdrachtgever het recht om te refereren aan het certificaat. Indien het certificatie-merk wordt gevoerd na verval van de geldigheid, dan wel tijdens de geldigheid van het certificaat sprake is van niet te goeder trouw of oneigenlijk gebruik van de certificaten, verbeurt PSB Inspection een direct opeisbare boete van €12.500,- per dag. Tevens zal het desbetreffende certificaat direct door PSB Inspection ongeldig worden verklaard.

 

Artikel 10: Ladingen

 • Bij de gewichts-metingen van ladingen aan boord van zeeschepen maakt PSB-Inspection een rapport van draft-survey.
 • Bij deze metingen wordt gebruik gemaakt van de Draft-Survey methode.
 • De gewichtsvaststelling van een lading aan boord van binnenvaartschepen wordt vastgesteld door middel van barge-gauging.

 

Artikel 11: Prijzen

 • De prijzen, zoals vermeld in de uitgebrachte offerte en/of prijslijst, zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW, mits anders vermeld.
 • De kosten voor het honorarium zijn vastgesteld op grond van de verrichten diensten en conform de uitgebrachte offerte en/of prijslijst.
 • Prijzen zijn vastgesteld op het vooraf afgesproken honorarium en zijn exclusief de met de uitvoering gepaarde kosten. Deze kosten, zoals reis- en verblijfkosten, kosten voor het gebruik van derden, alsmede de vertragingsuren welke buiten de invloedsfeer van PSB Inspection vallen, worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 • PSB Inspection is gerechtigd de kosten voor honorarium aan te passen, mits de verhoging niet meer dan 10% bedraagt. Bij overschrijding van dit percentage moet PSB Inspection de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever kan op grond van deze prijsstijging de overeenkomst, binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling, onverwijld opzeggen.
 • Wijzigingen in de van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 12: Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum. Overschrijding van de betalingstermijn leidt direct tot verzuim van de Opdrachtgever, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtgever vanaf die datum rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is PSB Inspection gerechtigd de vordering direct uit handen te geven aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke incassokosten, alsmede eventuele gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 • Eventuele bezwaren met betrekking tot de prestaties van PSB Inspection schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Bij niet-tijdige betaling is PSB Inspection gerechtigd om ieder certificaat, welke door PSB Inspection aan Opdrachtgever is verstrekt, op te schorten of in te trekken.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 • Op PSB Inspection rust een inspanningsverplichting en in geen geval een resultaatsverplichting. PSB Inspection staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid worden verricht.
 • PSB Inspection is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van de door Opdrachtgever, verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, alsmede onjuist verstrekte informatie door vertegenwoordigers namens Opdrachtgever.
 • Schade welke is ontstaan door verontreiniging in aangeleverde monsters of ondeugdelijke verpakking van de aangeleverde monsters door Opdrachtgever, komt geheel voor rekening van laatstgenoemde, alsmede de ontstane gevolgschade van deze tekortkoming.
 • De aansprakelijkheid van PSB Inspection is beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever. PSB Inspection is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d.
 • Aansprakelijkheid van PSB Inspection wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen ontstaat uitsluitend indien deze tekortkoming is te wijten aan opzet of grove schuld aan de kant van PSB Inspection. De aansprakelijkheid van PSB Inspection is beperkt tot het maximum van de betreffende opdracht, die aan de schade ten grondslag ligt en in alle gevallen zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door PSB Inspection afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat PSB Inspection in verband met die verzekering draagt.
 • Bovengenoemde aansprakelijkheid ontstaat slechts indien PSB Inspection binnen 14 dagen schriftelijk in gebreke is gesteld, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming. Schade die niet binnen deze termijn ter kennis is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 • PSB Inspection is gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden, maar vrijwaart zich van eventuele schade, van welke aard dan ook, die door derden zijn ontstaan.
 • PSB Inspection is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit overmacht, hierna omschreven.

 

Artikel 14: Overmacht

 • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan PSB Inspection kan worden toegerekend, worden haar verplichtingen opgeschort.
 • Tot de in artikel 14.1. genoemde omstandigheden worden onder meer gerekend: situaties van oorlog, mobilisatie (terroristische) aanslagen, brand – en andere vernietigingen, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stakingen, overheidsmaatregelen en overige belemmerende omstandigheden buiten de invloed van PSB Inspection.
 • Indien de periode van overmacht langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 • Indien PSB Inspection bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is PSB Inspection bevoegd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 • De ter beschikking gestelde materialen, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen en dergelijke auteursrechtelijke werken, door PSB Inspection, blijven in eigendom van laatstgenoemde. Het is Opdrachtgever verboden een inbreuk te maken op dergelijke materialen en werken.
 • Slechts indien PSB Inspection voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend, is Opdrachtgever gerechtigd stukken als genoemd in artikel 15.1. openbaar te maken, dan wel ter inzage te geven aan derden.
 • Het hierboven bepaalde is niet van toepassing op certificatie- en keuringsrapporten. Opdrachtgever is gerechtigd deze rapporten openbaar te maken.

 

Artikel 16: Geheimhouding

 • PSB Inspection, alsmede Opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst verkrijgen.
 • PSB Inspection is niet gerechtigd de bedrijfsgegevens van Opdrachtgever te gebruiken of te verstrekken aan derden, tenzij dit ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • De geheimhoudingsverplichting geldt ook voor eventuele ingeschakelde derden.
 • Voor zover het vertrouwelijke karakter van de informatie dat vergt, en de informatie als vertrouwelijk of redelijkerwijs beschouwd moet worden als vertrouwelijk, dient deze geheimhouding ook na beëindiging van de overeenkomst te blijven bestaan.
 • Opdrachtgever is gerechtigd de resultaten, zoals genoemd in artikel 15.3. vrij te gebruiken.

 

Artikel 17: Kwaliteit

De geleverde diensten worden door PSB Inspection gegarandeerd in overeenstemming te zijn met desbetreffende kwaliteitsnormen.

 

Artikel 18: Reclame

 • Na (op)levering van de diensten door PSB Inspection heeft Opdrachtgever de mogelijkheid binnen veertien dagen eventuele gebreken schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van feiten en bewijzen, in te dienen bij PSB Inspection.
 • Indien na controle door PSB Inspection sprake is van een gebrek in de verleende dienst, wordt dit kosteloos en met de nodige zorgvuldigheid hersteld, ofwel gecrediteerd.
 • Eventuele klachten met betrekking tot de hoogte van de verstrekte factuur door PSB Inspection moeten binnen veertien dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur aan PSB Inspection kenbaar worden gemaakt.
 • Reclameren geeft Opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van betaling en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 19: Ontbinding

 • Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 1. Er sprake is van een ondeugdelijke nakoming door één der partijen en geen gehoor wordt gegeven aan een schriftelijke ingebrekestelling;
 2. Indien het faillissement van één der partijen wordt aangevraagd, dan wel surseance van betaling wordt aangevraagd of in geval van liquidatie;
 3. Eén van partijen gegronde vrees heeft dat de wederpartij zijn verplichtingen niet deugdelijk zal nakomen.
  • Indien PSB Inspection de overeenkomst ontbindt, is zij gerechtigd te bepalen dat al hetgeen zij van de Opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn. Eventuele openstaande betalingen en aanspraken worden na ontbinding direct verrekend.
  • Indien zich er omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de overeenkomst onmogelijk kan worden nageleefd en/of de kosten tot naleving onevenredig kostbaar worden, is PSB Inspection gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  • PSB Inspection kan de geleden schade als gevolg van ontbinding in zijn geheel terugvorderen van Opdrachtgever.

 

Artikel 20: Privacyverklaring

 • Op onze dienstverlening is de Privacyverklaring van PSB Inspection van toepassing. Deze Privacyverklaring is te raadplegen via www.psbinspection.com of wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
 • Voormelde Privacyverklaring voldoet aan de daarin in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestelde eisen.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht

 • Op alle aanbiedingen en offertes van PSB Inspection, alsmede de door haar gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Indien de inhoud van de gemaakte afspraken uit de schriftelijke overeenkomst afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de afspraken uit de schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 22: Geschillenbeslechting:

 • Alle geschillen welke onverhoopt tussen PSB Inspection en Opdrachtgever mochten rijzen zullen exclusief worden berecht door rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Alsdan is rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam bevoegd om het geschil te beslechten.
 • Deze rechterlijke geschillenbeslechting vindt pas plaats, nadat beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om onderling het geschil te beslechten